การรับนักศึกษาฝึกงาน

       ปตท.ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในหน่วยงานของ ปตท. เพื่อสั่งสมทักษะ และประสบการณ์หรือเรียกชื่ออย่างอื่นที่กำหนดในหลักสูตรการเรียน ต้องมีหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงกำหนดไว้ชัดเจน และมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาเท่านั้น เข้ารับการฝึกงาน 

การฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2560

  ******ปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560******

  นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการและเอกสารสมบูรณ์ จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันความสนใจในการฝึกงาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

  7 กุมภาพันธ์ 2560       ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ

  18 กุมภาพันธ์ 2560     ทดสอบภาษาอังกฤษ

  24 กุมภาพันธ์ 2560     ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการฝึกงาน ปตท.

  เมื่อประกาศผลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการฝึกงานแล้ว ปตท. จะส่งเอกสารตอบรับการฝึกงานให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

  นักศึกษาจะฝึกงานในช่วง 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560